Dragen for fulde sejl Emil Andresen

Dragen for fulde sejl paa Storebaelt Emil Andresen

Referat Generalforsamling Ladby Skibslaug.

01-03-2018 på Fjorden Kerteminde.

16 fremmødte

  1. Dirigent: Henning. Referent: Øivind. Stemmetællere: Lars og Finn.
  2. Formandens beretning. Forelå inden mødet skriftligt. Gerhard fremlagde en mundtlig også. Efterfølgende debat om det planlagte sejlerkursus i Roskilde og den udgift der kan være forbundet hermed.

Beretningen godkendt

  1. Regnskab og budget fremlagt og godkendt.

Hovedpunkter i budget:                       Kontingenter   (ind)                    10.000

                                                         Forskibstelt                                10.000

                                                         Sejladskursus Roskilde                12.000

                                                         Årsskrift                                       5.000

                                                         Administration                                 700

Kassereren meddelte at der pt. var 70 af de 100 medlemmer der har fornyet medlemsskab

  1. Kontingentfastsættelse. Forsamlingen havde en debat om hvorvidt kontingentet er for lavt, hvis det fortsætter uændret, som bestyrelsen indstillede.

Afstemning: Skal kontingentet hæves? Ja – 13   Nej – 2   Blankt – 1

Afstemning: !. Almindelig - 150kr Parmedlemsskab 250kr   Unge u. 30 – 75kr : 4 stemmer

  1.                        2. Alm. - 150kr   Par – 300kr Unge – 150kr   :   13 stemmer og vedtaget
  2. Indkomne forslag. Ingen.
  3. Valg: Marianne genvalgt uden modkandidater til kassererposten. Lars Kjærsgård og Egon valgt for en 2-årig periode. Ole Jepsen og Øivind valgt for en étårig. Elly og Anette valgt som suppleanter. Revisor: Niels Uffe. Revisorsuppleant: Tonny.
  4. Sommerens aktiviteter. Gerhard fremlagde:

26 april kl. 16              Søsætning

19-20 maj                     Laugsweekend

26-27 maj                     Sejladskursus i Roskilde

9 juni                             Havnens dag Kerteminde

  1. juliRoes til Langebro

7-21 juli                         Sommertogt

21 juli                            Kirsebærfestival

1-2 sep.                         Laugsweekend

21 okt.!?                       Optagning

Fra 3.maj og hele sæsonnen (- uge 28 og 29):   Torsdagssejladser

Hver søndag i maj og juni: Sejlads fra kl 14.30

Fra den 19. aug. søndagssejladser 1. og 3. søndag i måneden.

  1. Evt.

Vi debatterede sommertogtet og status på tilmeldingerne.

Mindede hinanden om medlemsmøde den 15. marts kl. 17-19

Ideen med at indføre passivt medlemskab på et tidspunkt, også vendt og drejet.

Kaffe og Mariannes lækre æblekage.

sommer2.jpg

Kløvning

klvning2

Smedje

smedje

Bordmontering

bordist2

Go to Top