LBSL-omlauget

Hej
Jeg håber at i er alle frisk og rask og at vi snart ses omkring Ladbydragen igen
Vi nærmer os nu den sidste del af maj måned.
Skibet er næsten klar til at komme i vandet på lørdag den 13 juni.
Dog har vi lige nogle opgaver før dette kan lade sig gøre.
Her på næste onsdag, den 27 maj,( kl. 9.00 - 12.00) skal der flyttes teltet over skibet
Dertil har vi behov for 10 stykker der kommer og hjælper med dette.
Vær så venlig og meldt tilbage at du kommer og hjælper med.
Tilbagemelding er nødvendig, fordi vi ikke må være flere end de 10 stk.

På fredag den 5 juni ( kl. 9.00 - 15.00) skal vi skrue en rustfri stålskinne under skibets køl.
Dertil skal vi også være omkring de 10 stk der deltager med dette og med at gøre klar med det sidste til søsætningen
Igen, skriv tilbage at du kommer og deltager så kan vi organisere dagen.

Angående søsætningen så skriver jeg igen til jer med mødetidspunkt og hvornår skibet skulle ramme vandet.
Det afhænger bl.a. af de udmeldinger regeringen kommer med den 8 juni.
Vi ses, senest den 13 juni til søsætningen.

Med de bedste hilsener
Gerhard

For fulde sejl! Nyt Træningssejl!

Så lykkedes det!

Med ihærdigt ansøgningsarbejde hos forskellige fonde, så er det nu lykkedes og status er nu at vi har fået tilsagn om følgende:
Marianne og Peter Hermansens Fond     kr. 25.000
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond   kr. 31.500
Velux fonden                                            kr. 24.000.

Et nyt træningssejl er dermed fuldt finansieret.
Det betyder at vi nu kan begynde at tænke på detaljerne, og det vil der lige gå lidt tid med.
Vi har her i forår, fået omsyet det originale sejl, således at det ikke poser så meget.
Når vi får Ladbydragen i vandet, så er det meningen, at vi skal have sejlet en hel masse på Kerteminde Fjord og Kertinge Nor for at få testet omsyningen.
Hvis disse testsejladser forløber til vores tilfredshed, vil vi få syet vores nye træningssejl så det ligner det originale sejl mest muligt. Og vil så kunne bruges til næste sejlsæson.

Egon Jensen

Vedtægter for Ladby Skibslaug

godkendt på den ordinære generalforsamling 27-02-2020

§ 1 stk. 1

Foreningens navn: Ladby Skibslaug

§ 1 stk. 2

Foreningens Hjemsted: Kerteminde Kommune

§ 2 stk. 1                                                    

Foreningen er en upolitisk forening, hvis formål er at vedligeholde og sejle med rekonstruktionen af det oprindelige Ladbyskib samt drive folkeoplysende arbejde i den sammenhæng.

§ 2 stk. 2

Foreningen samarbejder med Vikingemuseet Ladby.

§ 2 stk. 3

Som medlem kan optages alle, der har interesse i at opfylde foreningens formål. Der kan optages såvel enkeltpersoner som grupper. Hver gruppe har én (1) stemme ved generalforsamlingen, repræsenteret ved en af gruppen valgt kontaktperson. Foreningens bestyrelse vurderer, hvornår der er tale om grupper.

§ 2 stk. 4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af skibslauget. Beslutningen om eksklusion skal forelægges på en generalforsamling, såfremt det ekskluderede medlem forlanger det.

§ 3 stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts med mindst 4 ugers varsel. Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med indkomne forslag og regnskab samt budget udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 3 stk. 2

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Fremlæggelse af medlemsstatistik
 6. Indkomne forslag
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Sommerens aktiviteter/sejlplan
 9. Eventuelt
 10. Generalforsamling vælger bestyrelsen, som består af 4 - 7 medlemmer (formand, kasserer og 2 - 5 øvrige medlemmer) samt 2 suppleanter.
 11. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år og suppleanter for 1 år.
 12. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, således at formand er på valg ulige år og kasserer er på valg lige år.
 13. Hvis valget af øvrige bestyrelsesmedlemmer har til resultat, at mere en halvdelen af de øvrige medlemmer først er på valg igen efter 2 år, er den/de sidst valgte øvrige medlemmer kun valgt for 1 år så det sikres at halvdelen af øvrige medlemmer er på valg hvert år.
 14. Ved frafald i bestyrelsen træder en suppleant ind i bestyrelsen. Hvis formand eller kasserer falder fra konstituerer bestyrelsen sig for resten af året og posten besættes ved valg ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling for resten af den oprindelige periode.
 15. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen på dagsordenen, når bestyrelsen består af 3 medlemmer eller færre.
 16. Er det ved en generalforsamling ikke muligt at få valgt en bestyrelse som beskrevet under pkt. 1, kan lauget fortsætte med en bestyrelse på minimum 3 medlemmer (formand, kasserer og 1 øvrigt medlem) uden suppleanter. Denne bestyrelse har til opgave at videreføre verserende sager og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af lauget er et punkt på dagsordenen, hvis en bestyrelse som beskrevet under pkt. 1, ikke kan vælges.

§ 3 stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når halvdelen af medlemmerne ved underskrift fremsender skriftligt ønske herom med opgivelse af dagsorden.

§ 3 stk. 4

Til ændring af vedtægterne kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 3 stk. 5

Foreningens kommunikation med medlemmerne foregår primært ved digitale medier. Medlemmer, der ikke har adgang til digitale medier, skal meddele dette til bestyrelsen. Disse medlemmer vil få indkaldelse til generalforsamlingen og andre vigtige meddelelser pr. brev.

§ 4 stk. 1

Bestyrelses sammensætning

§ 4 stk. 2

Generalforsamlingen vælger hvert år revisor og revisorsuppleant.

§ 4 stk. 3

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 4 stk. 4

Bestyrelsen varetager foreningen anliggender og bestyrer dens midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§ 4 stk. 5

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler.

§ 4 stk. 6

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes af formanden.

§ 4 stk. 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 stk. 8

Beslutningsreferater fra bestyrelsesmødet gøres tilgængelige for medlemmerne.

§ 5 stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5 stk. 2

Kassereren administrerer alle foreningens indtægter og udgifter

§ 5 stk. 3

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingent for grupper, fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 stk. 4

Formand og kassereren tegner foreningen.

§ 6 stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§ 6 stk. 2

Afvikling af lauget påhviler mindst 3 kuratorer, som den opløsende generalforsamling vælger.

Laugets passiver/gæld indfries. Effekter/aktiver i laugets eje kan indgå som en del af indfrielsen.

Et evt. overskud og evt. resterende effekter/aktiver efter indfrielsen gives til et eller flere vikingeskibsprojekter eller -laug i Danmark.